Beleid voor palliatieve sedatie en euthanasie

Wanneer pijnmedicatie niet meer voldoet, kan de huisarts door palliatieve sedatie het bewustzijn verlagen, met andere woorden ‘laten slapen’, om te voorkomen dat de zieke ondraaglijk lijdt. Blijvend sederen kan alleen bij een levensverwachting van minder dan twee weken en gebeurt altijd in overleg met de zieke en de naasten.

Euthanasie

Hospice De Vier Vogels streeft ernaar maximale palliatieve zorg te verlenen en daarmee de pijn draaglijk te maken, waardoor de zieke een natuurlijke dood durft af te wachten. Mocht ondanks de maximale palliatieve begeleiding het lijden ondraaglijk worden en het sterven nog niet in zicht zijn, dan kan euthanasie aan de orde komen, uiteraard altijd volgens de zorgvuldigheidseisen van de wet en uitgevoerd door de eigen huisarts.


"Dat het hospice meer inhoudt dan alleen eten en rusten, wordt me langzaamaan duidelijk. De angst, woede, het gemis en de uitvluchten verdwijnen. Wat volgt kan gerust een thuis op de grens tussen leven en dood worden genoemd. Het sterven wordt minder belangrijk." - een bewoner